PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:01:17 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:01:10 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai20:58:16 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai20:57:03 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/video.aspx
5Khách vãng lai20:46:20 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12892
6Khách vãng lai20:06:36 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem_c1.aspx
7Khách vãng lai19:01:54 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai18:55:51 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=326
9Khách vãng lai18:29:30 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai18:18:19 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
11Khách vãng lai18:12:59 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=334
12Khách vãng lai17:55:36 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6355
13Khách vãng lai15:27:44 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai15:17:36 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_tim_kiem.aspx
15Khách vãng lai14:32:21 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai14:31:18 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
17Khách vãng lai14:27:17 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login.aspx
18Khách vãng lai13:57:17 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
19Khách vãng lai13:47:47 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
20Khách vãng lai13:37:15 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_thong_ke_muon_tra_thiet_bi.aspx
21Khách vãng lai12:52:57 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
22Khách vãng lai12:42:40 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
23Khách vãng lai11:31:12 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai10:11:41 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
25Khách vãng lai08:01:30 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai08:01:14 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10351
27Khách vãng lai07:47:26 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12899
28Khách vãng lai07:42:06 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=318
29Khách vãng lai06:35:21 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
30Khách vãng lai06:29:39 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10360
31Vũ Thanh Tùng06:21:36 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
32Khách vãng lai06:19:50 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai06:19:41 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai06:17:42 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai06:08:52 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
36Khách vãng lai05:43:22 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai05:27:10 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai04:01:29 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
39Khách vãng lai03:57:04 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
40Khách vãng lai02:54:16 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai02:28:29 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_in_thiet_bi.aspx
42Khách vãng lai01:21:40 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai01:12:03 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
44Khách vãng lai00:40:32 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12890
45Khách vãng lai00:16:25 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00053
46Khách vãng lai00:03:10 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26 3 2019