PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:13:55 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:13:47 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai20:05:52 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai20:05:52 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai18:46:33 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6355
6Khách vãng lai18:35:24 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12893
7Khách vãng lai18:21:57 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
8Khách vãng lai18:16:01 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai17:02:10 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
10Khách vãng lai16:40:58 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
11Khách vãng lai15:54:41 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Trịnh Trọng Tráng15:32:43 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/ho_so.aspx
13Trịnh Trọng Tráng15:32:38 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/ho_so.aspx
14Khách vãng lai15:32:29 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Trịnh Trọng Tráng15:32:23 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/ho_so.aspx
16Trịnh Trọng Tráng15:32:16 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
17Khách vãng lai15:32:12 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Trịnh Trọng Tráng15:32:05 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/default.aspx
19Khách vãng lai15:32:03 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login.aspx
20Khách vãng lai15:31:58 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai14:21:24 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12892
22Khách vãng lai14:09:08 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/video.aspx
23Khách vãng lai13:47:50 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6176
24Khách vãng lai12:27:04 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai11:09:29 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai11:03:11 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
27Khách vãng lai11:02:01 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai09:42:36 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
29Khách vãng lai09:24:53 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
30Khách vãng lai09:21:49 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
31Khách vãng lai09:14:02 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
32Khách vãng lai08:58:13 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai08:38:41 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00769
34Khách vãng lai08:38:31 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6172
35Khách vãng lai08:07:05 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai07:28:52 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6170
37Khách vãng lai03:58:39 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
38Khách vãng lai03:02:59 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem_c1.aspx
39Khách vãng lai02:37:49 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10352
40Khách vãng lai01:59:28 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00773
41Khách vãng lai01:45:43 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai01:45:38 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
43Khách vãng lai01:21:18 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
44Khách vãng lai00:09:53 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12889
23 1 2019